• مقدمه

کانونهای فرهنگی دانشجویان با هدف پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیت های فرهنگی دانشجویان ، سامان بخشیدن به خواسته ها و تلاش های خودانگیخته فرهنگی ، هنری و اجتماعی دانشجویی و حمایت و هدایت این گروه از فعالیت ها در جهت نیل به ارزش های متعالی اسلامی در دانشگاهها تشکیل می شوند و به منظور تاکید بر هویت ملی ، ارتقای سطح همکاری جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت در دانشگاهها ، تاسیس و تقویت نهادهای مدنی و قانونمندی حوزه فعالیت های فرهنگی دانشجویان بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویان ( که از این پس به اختصار آیین نامه نامیده می شود ) فعالیت می کنند .

  • فصل اول : تعاریف و کلیات

ماده 1 – کانون های فرهنگی دانشجویان نهادهایی هستند که در قالب ضوابط این آیین نامه در زمینه هایی از قبیل اسلام شناسی ، نماز و نیایش ، امر به معروف و نهی از منکر ، عفاف و حجاب ، قرآن و عترت ، ادبی ، فیلم و عکس ، موسیقی ، هنرهای نمایشی ، هنرهای تجسمی ، صنایع دستی ، فرهنگ و اندیشه ( مطالعات فرهنگی ، گفت و گوی ادیان و تمدن ها و ... ) اجتماعی ( محیط زیست ، آسیب های اجتماعی ، امداد و هلال احمر و ... ) و ایرانشناسی و گردشگری و ازدواج فعالیت می کنند و در آیین نامه به اختصلر کانون نامیده می شوند .

تبصره 1 : تشکل هایی که زمینه فعالیت آنها علمی ، صنفی ، ورزشی و سیاسی است از شمول این آیین نامه خارج اند .

تبصره 2 : هر کانون می تواند با تصویب شورای مرکزی خود و تایید مدیر فرهنگی دانشکده ، در دانشگاهها ، خوابگاهها و واحد های تابعه دانشگاه در همان شهر ، دفاتر وابسته خود ایجاد کند .

تبصره 3 : در صورت استقرار دانشکده ها و واحد های تابعه یک دانشگاه در چند شهر ، امکان تشکیل کانون به صورت مستقل در واحد های مذکور وجود دارد .

ماده 2 - اساسنامه کانون مجموعه ای است مکتوب شامل اهداف ، شرح وظایف ، تشکیلات ، شرایط عضویت ، دستورالعمل ها و مقررات اجرایی ویژه یک کانون که در قالب ضوابط این آیین نامه و دستورالعمل های تکمیلی آن و الگوی تنظیم شده توسط اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم توسط هیئت موسس کانون تدوین می شود .

تبصره 1 : اساسنامه یا تغییرات اصلاحی آن پس از تصویب در مجمع عمومی کانون و تایید مدیر فرهنگی دانشگاه لازم الاجرا است .

تبصره 2 : مدیر فرهنگی می تواند در خصوص اساسنامه کانون ، از شورای هماهنگی کانون ها نظر مشورتی بخواهد .

ماده 3 - عضو کانون به هر یک از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه محل فعالیت کانون اطلاق می شود که مطابق این آیین نامه به عضویت کانون در می آیند و در چهارچوب اساسنامه کانون به فعالیت می پردازند . حد اقل تعداد اعضاء جهت فعالیت یک کانون 15 نفر است .

تبصره : لغو عضویت اعضای کانون با یکی از موارد زیر محقق می شود :

الف ) فراغت یا انصراف از تحصیل یا اخراج

ب ) عدم فعالیت در چهاچوب اساسنامه کانون با تشخیص شورای مرکزی کانون و تایید مدیر فرهنگی

ج ) محرومیت از تحصیل به واسطه حکم قطعی کمیته انضباطی ( عضویت مجدد این فرد یکسال پس از گذراندن دوران محرومیت تنها در صورتی ممکن خواهد بود که به تصویب چهار پنجم از اعضای شورای مرکزی برسد .)

ماده 4 – مجمع عمومی کانون شورایی است متشکل از اعضای کانون که جلسات آن به منظور تصویب اساسنامه و آیین نامه داخلی کانون و تغییرات آنها ، انتخاب اعضای شورای مرکزی کانون ، تدوین اولویت ها ، دریافت گزارش سالانه شورای مرکزی کانون و نظارت بر فعالیت های آنان و استیضاح شورای مرکزی یا اعضای آن به طور عادی حد اقل سالی یک بار و به طور فوق العاده بر اساس دعوت شورای مرکزی یا به پیشنهاد یک سوم اعضای کانون تشکیل می شود . جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضارسمی است و مصوبات آن با رای اکثریت مطلق حاضران معتبر است .

تبصره 1 : در صورت عدم رسمیت جلسات مجمع عمومی ، باید ظرف دو هفته جلسه مجدد تشکیل شود . این جلسه با حضور هر تعداد از اعضا رسمی خواهد بود .

تبصره 2 : تصویب تغییرات اساسنامه با رای دو سوم اعضای مجمع عمومی امکان پذیر است و هر گونه اعمال تغییرات توسط مجمع عمومی در اساسنامه باید در چهاچوب آیین نامه صورت گیرد . در صورتی که مدیر فرهنگی تغییرات اعمال شده در اساسنامه را مغایر آیین نامه بداند ، نظرات خود را به صورت مکتوب و مستدل به کانون ارائه می کند . در صورت عدم پذیرش نظر مدیر فرهنگی از سوی مجمع عمومی و اصرار طرفین بر نظرات خود ، مرجع نهایی رسیدگی شورای فرهنگی دانشگاه بوده و رای این شورا قطعی و لازم الاجرا است .

تبصره 3 : در صورت تشکیل شورای هماهنگی کانون ها ، دبیر این شورا می تواند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومی شرکت کند .

ماده 5 – شورای مرکزی کانون شورایی است متشکل از پنج نفر از اعضای کانون که مطابق مفاد در این آیین نامه ( فصل سوم ) به منظور برنامه ریزی و اجرای سیاستها و اولویت های مصوب کانون ، توسط مجمع عمومی کانون انتخاب می شوند و وظایف آن مطابق اساسنامه کانون تعیین می شود .

ماده 6 – شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه شورایی است متشکل از دبیران کانون های فرهنگی دانشگاه و دبیر این شورا که ظرف یک ماه پس از ابلاغ نهایی این آیین نامه در صورت وجود حداقل سه کانون در دانشگاه تشکیل و از این پس به اختصار « شورای هماهنگی » نامیده می شود .

  • فصل دوم : ضوابط تشکیل و صدور مجوز

ماده 7 – حداقل سه نفر از دانشجویان علاقمند به فعالیت فرهنگی که دارای شرایط زیر باشند می توانند  به عنوان هیئت موسس ، تقاضای خود را مبنی بر تشکیل کانون در یکی از زمینه های  مندرج در این آیین نامه به مدیر فرهنگی ارائه کنند . اساسنامه پیشنهادی کانون و هداف تشکیل آن باید به پیوست تقاضانامه ارائه شود .

الف ) گذراندن حداقل 14 واحد درسی

ب ) نداشتن حکم قطعی محرومیت از تحصیل به مدت یک نیم سال تحصیلی یا بیشتر .

تبصره 1 : کسانی که حکم قطعی محرومیت از تحصیل به مدت یک نیم سال یا بیشتر دارند ، تا یک سال پس از تاریخ اتمام محرومیت نمی توانند عضو هیئت موسس باشند .

تبصره 2 : هیئت موسس پس از تشکیل مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی کانون منحل می شود .

ماده 8 – مدیر فرهنگی دانشگاه ظرف 20 روز پس از دریافت و ثبت تقاضا پس از مشورت با معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه ، مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه و شورای هماهنگی نسبت به صدور مجوز تاسیس کانون یا اعلام کتبی دلایل عدم صدور مجوز ( مطابق ماده 9 این آیین نامه ) اقدام می کند .

تبصره : در صورت عدم رسیدگی به تقاضای تاسیس کانون در مهلت مقرر ، مخالفت مدیر فرهنگی با تاسیس کانون یا اعلام نکردن دلایل عدم صدور مجوز توسط مدیر فرهنگی ، هیئت موسس می تواند اعتراض خود را ظرف 15 روز پس از مهلت رسیدگی ، به شورای فرهنگی دانشگاه اعلام کند . شورای فرهنگی دانشگاه ظرف یک ماه نسبت به بررسی اعتراض هیئت موسس و صدور رای نهایی به صورت کتبی اقدام می کند . رای شورای فرهنگی در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است .

ماده 9 – شرایط صدور مجوز برای کانون به شرح زیر است :

الف ) اعضای هیئت موسس کانون باید واجد شرایط مندج در ماده 7 این آیین نامه باشند .

ب ) در ساختار پیشنهادی اساسنامه کانون باید کلیه اجزا نظیر اهداف و وظایف ، ارکان و تشکیلات ( مانند اعضاء و شیوه عضو گیری ، مجمع عمومی ، شورای مرکزی و دبیر    کانون ) مطابق مفاد این آیین نامه پیش بینی شود .

ج ) در زمینه مورد تقاضا در همان دانشگاه ، کانون مشابهی که با مجوز رسمی مدیر فرهنگی دانشگاه فعالیت می کند وجود نداشته باشد .

د ) بر اساس قوانین و مقررات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دانشگاه منعی برای تشکیل آن کانون وجود نداشته باشد .

ماده 10 – مدیر فرهنگی دانشگاه نمی تواند بدون استناد به یکی از موارد مندرج در ماده 9 این آیین نامه ، از صدور مجوز کانون خودداری کند .

ماده 11 – در صورتی که متقاضیان نسبت به رای صادره توسط مدیر فرهنگی معترض باشند می توانند ظرف 15 روز پس از دریافت ابلاغ کتبی مدیر فرهنگی ، اعتراض کتبی خود را تسلیم وی کنند . مدیر فرهنگی ظرف 15 روز پس از دریافت و ثبت اعتراض ، کتبا در این خصوص اعلام نظر نهایی می کند .

ماده 12 – چنانچه متقاضیان نسبت به اعلام نظر نهایی معترض باشند می توانند ظرف 15 روز پس از دریافت اعلام کتبی ، اعتراض خود را همراه با مستندات به شورای فرهنگی دانشگاه تسلیم کنند . شورای فرهنگی دانشگاه ظرف یک ماه با تشکیل جلسه نسبت به بررسی اعتراض و صدور رای نهایی به صورت مکتوب اقدام می کند . رای شورای فرهنگی که در چهارچوب این آیین نامه صادر می شود قطعی و لازم الاجرا است .

ماده 13 – پس از صدور مجوز فعالیت کانون ، هیئت موسس کانون باید از طریق فراخوان عمومی و نصب اطلاعیه در سطح دانشگاه اقدام به عضو گیری رسمی نموده ظرف سه ماه پس از دریافت مجوز ، نسبت به برگزاری اولین مجموع عمومی با حضور نماینده مدیر فرهنگی دانشگاه جهت تصویب اساسنامه و برگزاری انتخابات شورای مرکزی کانون اقدام کند . در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر ، مجوز صادره لغو خواهد شد .

تبصره 1 : چنانچه در مهلت مقرر ، تعداد اعضای کانون به حد نصاب تشکیل کانون ( 15 نفر ) نرسد ، مجوز کانون لغو خواهد شد .

تبصره 2 : در صورت لغو مجوز ، تقاضای تاسیس مجدد همان کانون ، از سوی مدیر فرهنگی قابل بررسی خواهد بود .

تبصره 3 : کلیه مهلت ها و زمان های پیش بینی شده در این آیین نامه ، تعطیلات نوروز و تابستان را شامل نمی شود .

  • فصل سوم : شورای مرکزی

ماده 14 – اعضای شورای مرکزی کانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل با برگزاری انتخابات مجمع عمومی کانون و از میان اعضای دارای شرایط زیر برای مدت یک سال مطابق اساسنامه کانون انتخاب می شوند :

الف ) حداقل 14 واحد درسی را گذرانده باشند ( ویژه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی )

ب ) تا پایان دوره فعالیت شورا دانشجو باشند .

ج ) دو نیم سال تحصیلی متوالی یا سه نیم سال تحصیلی غیر متوالی مشروط نشده باشند .

د ) حکم قطعی محرومیت از تحصیل به مدت یک نیم سال تحصیلی یا بیشتر نداشته باشند .

ه ) دبیر و عضو شورای مرکزی تشکل های اسلامی ، شوراهای صنفی دانشجویان ، انجمن های علمی و مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه نباشند .

و ) عضو شورای مرکزی سایر کانون های فرهنگی دانشگاه نباشند .

ز ) عدم اشتهار به فساد اخلاقی

تبصره : کسانی که حکم قطعی محرومیت از تحصیل به مدت یک نیم سال یا بیشتر دارند تا یک سال پس از تاریخ اتمام محرومیت نمی توانند عضو شورای مرکزی شوند .

ماده 15 – جلسات شورای مرکزی کانون حداقل یک بار در ماه با حضور حداقل چهار نفر از اعضای اصلی تشکیل می شود و مصوبات آن با رای اکثریت مطلق حاضران معتبر است .

تبصره : کلیه مصوبات کانون باید مطابق با اساسنامه کانون ، سیاستها ، اولویت ها و مصوبات شورای هماهنگی باشد .

ماده 16 – در اولین جلسه شورای مرکزی کانون ، اعضای شورا یک نفر را از میان خود به عنوان دبیر کانون انتخاب و به مدیر فرهنگی معرفی می کنند . دبیر کانون مسئولیت برنامه ریزی جلسات شورای مرکزی کانون و نظارت بر اجرای مصوبات آن ، شرکت در جلسات شورای هماهنگی کانون را عهده دار است . همچنین مسئولیت کلیه امور حقوقی ، اداری و قانونی کانون برعهده دبیر آن است .


  • فصل چهارم : شورای هماهنگی

ماده 17 – در صورت وجود حداقل سه کانون در دانشگاه مطابق این آیین نامه ، مدیر فرهنگی ظرف یک ماه نسبت به تشکیل شورای هماهنگی اقدام می کند . دبیران کانون های موجود در اولین جلسه این شورا ، سه نفر از دانشجویان ( دارای شرایط مندرج در ماده 14 ) ، دانش آموختگان ( دارای صلاحیت های عمومی ) یا کارشناسان ( دارای حداقل مدرک کارشناسی ) دانشگاه را که دارای سوابق برجسته و ارزنده ای در حوزه فعالیت های فرهنگی هستند ، به مدیر فرهنگی دانشگاه معرفی می کنند و مدیر فرهنگی ظرف 15 روز پس از معرفی ، یک نفر از ایشان را برای یک سال به سمت دبیری شورای هماهنگی منصوب می کند .

تبصره : در صورت عدم تایید هیچ یک از معرفی شدگان توسط مدیر فرهنگی ، شورای هماهنگی یک بار دیگر ظرف یک هفته پس از اعلام نظر کتبی مدیر فرهنگی سه نفر دیگر را معرفی می کند و در صورت تداوم اختلاف ، شورای فرهنگی دانشگاه مرجع نهاییحل اختلاف و انتخاب دبیر شورای هماهنگی کانون ها می باشد .

ماده 18 – وظایف شورای هماهنگی به شرح زیر است :

الف ) ایجاد هماهنگی بین کانون های دانشگاه و برنامه ریزی جهت فعالیت های مشترک میان کانون های مختلف دانشگاه

ب ) تدوین سیاست های کلی و اولویت های کاری کانون ها و ارائه پیشنهاد به مدیر فرهنگی دانشگاه

ج ) تایید برنامه های مصوب شورای مرکزی کانون ها و تعیین میزان عتبارات مورد نیاز و اعلام به مدیر فرهنگی دانشگاه

د ) تدوین برنامه آموزشی کانون ها و ابلاغ آن برای اجرا و نظارت بر اجرای دقیق آن ه ) تدوین آیین نامه داخلی کانون ها شامل نحوه برگزاری انتخابات ، نحوه رسیدگی به تخلفات و نظارت بر حسن اجرای طرح ها توسط کانون ها

و ) نظارت بر عملکرد کانون ها از جهت مطابقت مصوبات و برنامه های اجرایی با آیین نامه و مقررات کانون

ز ) ایجاد تسهیلات لازم جهت برقراری ارتباط کانون های دانشگاه با سایر نهادهای فرهنگی و دانشجویی داخل و خارج دانشگاه

ماده 19 – شورای هماهنگی با دعوت مکتوب دبیر از کلیه اعضاء هر ماه حداقل یک جلسه برگزار می کند . جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و مصوبات آن با رای اکثریت مطلق حاضران معتبر است .

تبصره : مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه یا نماینده وی ، مدیر فرهنگی یا نماینده وی موظفند در جلسات شورای هماهنگی شرکت کنند و دارای حق رای اند .

ماده 20 – مصوبات شورای هماهنگی پس از تایید مدیر فرهنگی دانشگاه لازم الاجرا است . مدیر فرهنگی نظرات خود را در مورد مصوبات ظرف یک هفته به صورت مکتوب به دبیر شورا اعلام می کند . در صورت رد مصوبه ای ، دلایل رد باید به طور مستند و مستدل به شورای هماهنگی ارائه شود .

تبصره : در صورت اصرار شورای هماهنگی بر مصوبه و مخالفت مدیر فرهنگی ، موضوع در جلسه مشترک مدیر فرهنگی ، دبیر شورای هماهنگی و دبیر یکی از کانون های مرتبط به انتخاب شورا ، بررسی و در صورت عدم توافق ، موضوع به شورای فرهنگی دانشگاه جهت حل اختلاف ارجاع می شود . شورای فرهنگی دانشگاه ظرف یک ماه نظر نهایی را اعلام می کند و نظر شورای فرهنگی دانشگاه لازم الاجرا است .

ماده 21 – دبیر شورای هماهنگی به عنوان نماینده و سخنگوی این شورا , مسئولیت برنامه ریزی جلسات شورای هماهنگی ، پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات و انجام کلیه مکاتبات شورای هماهنگی را بر عهده دارد .

تبصره : دبیر شورا رونوشت کلیه مکاتبات و مصوبات را به مدیر فرهنگی و مسئول دفتر نهاد دانشگاه ارائه می کند .

ماده 22 – استیضاح دبیر شورا با درخواست یک سوم اعضاء و عزل وی با رای دو سوم اعضاء صورت می گیرد . تعیین دبیر جدید شورا مطابق ماده 17 این آیین نامه انجام می شود .


  • فصل پنجم : تخلفات و تنبیهات

ماده 23 – در صورتی که کانون پایبند به به آیین نامه کانون ها ، اساسنامه مصوب ، مصوبات معتبر کانون یا آیین نامه انضباطی دانشجویان نباشد متخلف شناخته می شود . شورای سه نفره مرکب از دبیر شورای هماهنگی کانون ها ، مدیر فرهنگی دانشگاه ، مسئول دفتر نهاد یا نماینده وی مرجع رسیدگی به تخلفات کانون ها در چهارچوب این آیین نامه است . آرای صادره از این شورا توسط شورای فرهنگی دانشگاه قابل تجدید نظر است .

ماده 24 – چنانچه شورای مرکزی کانون جلسه مجمع عمومی سالانه خود جهت تعیین اعضای شورای مرکزی جدید را در موعد مقرر ( مندرج در اساسنامه کانون ) برگزار نکند ، شورای سه نفره موظف است ضمن صدور اخطار کتبی به شورای مرکزی دو ماه مهلت دهد تا نسبت به برگزاری انتخابات در مجمع عمومی اقدام شود . در صورتی که شورای مرکزی کانون نسبت به برگزاری مجمع عمومی در مهلت مقرر اقدام نکند ، شورای هماهنگی ضمن انحلال شورای مرکزی کانون ، ظرف یک ماه اقدام به برگزاری جلسه مجمع عمومی خواهد کرد .

ماده 25 – در صورتی که شورای مرکزی سه ماه متوالی ( به جز تعطیلات نوروز و تابستان ) تشکیل جلسه ندهد ، ضمن دریافت اخطار کتبی از شورای سه نفره ، 15 روز فرصت دارد نسبت به برگزاری جلسه شورای مرکزی کانون اقدام کند . در صورت عدم اقدام لازم در مهلت مقرر ، شورای سه نفره شورای مرکزی را منحل می کند و شورای هماهنگی موظف است ظرف یک ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت انتخاب اعضای شورای مرکزی جدید اقدام کند .

تبصره : در صورتی که شورای مرکزی کانون پس از دریافت اخطار کتبی ، در مهلت مقرر تشکیل جلسه دهد ، در جایگاه خود ابقا می شود و در صورت تکرار تخلف ، شورای سه نفره آن را منخل و شورای هماهنگی ظرف یک ماه جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام خواهد کرد .

ماده 26 – چنانچه کانونی در طول یک نیم سال تحصیلی هیچ فعالیتی در سطح دانشگاه نداشته باشد ، شورای سه نفره در این خصوص دبیر کانون را مورد سئوال قرار می دهد . در صورت موجه نبودن ادله ارائه شده ، بنا به نظر اکثریت مطلق اعضاء شورای سه نفره ضمن صدور اخطار کتبی ، مدت یک ماه به شورای مرکزی کانون مهلت خواهد داد تا نسبت به فعال کردن کانون اقدام کند . در صورت عدم فعالیت کانون در این مدت ، شورای سه نفره , شورای مرکزی کانون را منحل و شورای هماهنگی ظرف یک ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام خواهد کرد .

ماده 27 – چنانچه بنا به نظر شورای سه نفره ، کانونی در چهارچوب اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه و مصوبات معتبر خود عمل نکند ، دبیر کانون از سوی شورای سه نفره مورد سئوال قرار می گیرد و در صورت موجه نبودن دلایل وی ، بنا به نظر اکثریت مطلق اعضاء ، شورای سه نفره به کانون مورد نظر اخطار کتبی خواهد داد و در صورت دریافت سه اخطار کتبی مجوز کانون لغو خواهد شد .

ماده 28 – چنانچه بر اساس نظر اعضای شورای سه نفره برنامه اجرا شده توسط کانون مغایر آیین نامه انضباطی دانشجویان باشد ، دبیر کانون توسط شورای سه نفره مورد سئوال قرار می گیرد و در صورت موجه نبودن دلایل وی ، شورای سه نفره به کانون مورد نظر اخطار کتبی خواهد داد و در صورت دو بار تکرار با دبیر کانون برابر مقررات کمیته انظباطی رفتار خواهد شد .

ماده 29 – در صورتی که تعداد اعضای کانون پس از تشکیل از 15 نفر کمتر شود ، شورای مرکزی کانون دو ماه فرصت دارد نسبت به عضو گیری مجدد و جلوگیری از انحلال کانون اقدام کند . در غیر این صورت با رای شورای سه نفره ، مجوز فعالیت کانون لغو خواهد شد .

  • فصل ششم : بودجه و پشتیبانی

ماده 30 – مدیر فرهنگی دانشگاه موظف است جهت اجرای این آیین نامه و برنامه های مصوب کانون ها ، کلیه تسهیلات مالی و پشتیبانی لازم را مطابق تشکیلات و اعتبارات اداره فرهنگی دانشگاه در اختیار کانون ها قرار دهد .

تبصره 1 : مدیر فرهنگی دانشگاه در صورت امکان فضای کالبدی مناسب جهت فعالیت کانون ها را در اختیار آنها قرار می دهد .

تبصره 2 : مدیر فرهنگی دانشگاه می تواند یکی از کارشناسان اداره فرهنگی دانشگاه را به عنوان مسئول امور کانون ها منصوب کند .

ماده 31 – بودجه و اعتبارات مورد نیاز فعالیت های کنون ها و هزینه های مترتب بر این آیین نامه در بودجه سالانه اداره فرهنگی دانشگاه پیش بینی ، به شورای هماهنگی اعلام و از محل اعتبارات فرهنگی دانشگاه تامین می شود . مدیر فرهنگی دانشگاه می تواند از کمک های سایر دستگاهها نیز بهره مند شود .

تبصره : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است سالیانه به منظور حمایت از کانون های فعال ، از محل اعتبارات فرهنگی مبالغی را به عنوان کمک در اختیار اداره فرهنگی دانشگاه قرار دهد .


  • فصل هفتم : ابلاغ ، اجرا و تفسیر آیین نامه

ماده 32 – اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرجع تفسیر این آیین نامه و تدوین و تصویب دستورالعمل های تکمیلی آن است و وظیفه نظارت بر حسن اجرای  این آیین نامه را در دانشگاهها بر عهده دارد .

تبصره : ادارات فرهنگی دانشگاهها موظف اند گزارش فعالیت کانون های خود را در هر نیم سال تحصیلی به اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ارسال کنند .

ماده 33 – کانون هایی که پیش از ابلاغ آیین نامه در دانشگاهها فعال بوده اند ، موظف اند ظرف دو ماه وضعیت خود را با مفاد آیین نامه حاضر منطبق کنند .

ماده 34 – این آیین نامه در یک مقدمه ، 7 فصل ، 34 ماده و 26 تبصره در تاریخ ............... به تصویب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری رسید و برای اجرا به کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ذیربط ابلاغ شد .

 
   
 

تعداد حاضرین:1
بازدید های امروز:1
تعداد کل بازدید کنندگان:661621
 
تبریز - کد پستی 5164736931 تلفن : 5297105 دورنويس : 5412140
تمامی حقوق سایت برای دانشگاه هنر اسلامی تبریز محفوظ است.